Omet navegació

Matemàtiques 1 - Exercicis

Exercicis de Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials
per a 1r de Batxillerat

Aquest recurs educatiu s'ha creat amb la intenció de subministrar una sèrie d'exercicis suplementaris als fets a classe. El llibre base sobre el qual es treballa es pot trobar a https://mat1.tiddlyhost.com. I encara que allà hi ha força exercicis, ens hem trobat que encara en falten més, sobretot a l'hora de repassar per als exàmens d'avaluació o de recuperació, a més dels alumnes que volen ampliar les seves destreses fent exercicis pel seu compte. Per cobrir aquestes necessitats hem pensat a elaborar aquest llibre d'exercicis on poder acudir quan alumnes o professors ho creguin necessari.

Els objectius que es persegueixen són:

  • Dotar d'exercicis els alumnes perquè els puguin fer pel seu compte i entrenar-se així, pel seu compte i sense ajuda externa. Amb aquesta idea s'han creat els exercicis resolts, així l'alumne pot comprovar si ho ha fet bé.
  • Proporcionar un banc d'exercicis als alumnes que necessitin recuperar l'assignatura i han de practicar més. Per ells també són els exercicis resolts.
  • Disposar d'exercicis perquè puguin ser realitzats pels alumnes i avaluats pel professor i així poder comprovar si han adquirit les destreses exigibles a l'assignatura. Per a aquesta finalitat són els exercicis sense solució.

A diferència del llibre de text, que va ser creat amb TiddlyWiki, aquest llibre d'exercicis ha estat creat amb eXeLearning. Cadascú té les seves particularitats. Si a TiddlyWiki és extremadament senzill buscar qualsevol tema o pàgina, a eXeLearning la navegació és més amigable i intuïtiva. El primer, per tant, es presenta idoni quan hi ha una gran quantitat de dades per consultar i el segon quan s'assignen tasques, ja que en aquests casos s'hi accedeix directament a través de l'enllaç proporcionat pel professor, encara que lògicament es pot navegar també pel sistema de menús per trobar el que es vol.

 

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)