Omet navegació

Operacions amb derivades

\(f\) i \(g\) representen dues funcions, és a dir, dues expressions amb \(x\).

  • Suma i diferència: \(D(f \pm g) = f' \pm g'\) Això equival a dir que quan hi ha sumes i restes, cadascun dels termes que els formen es deriven per separat.
  • Producte d'un número real, \(k\), por una función: \(D(kf)= k D(f)\). És a dir, una constant que multiplica no se'n deriva, es deixa multiplicant tal com estava.

  • Producte de funcions: \(D(f \cdot g)=f'g+g'f\)

  • Divisió de funcions: \( D \left ( \dfrac f g \right ) = \dfrac{f'g-g'f}{g^2} \)

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)